นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ธนวินิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“บริษัท”) สําหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ thanawinit.com/ (“เว็บไซต์”) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เคารพและตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงจัดทำประกาศฉบับนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด การที่ท่านได้ทำการ ติดตั้ง/เข้าใช้ งานเว็บไซต์ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการ หากท่านไม่ตกลงยอมรับหรือให้ความยินยอมในข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ขอให้ท่านทำการปฎิเสธการเข้าใช้งานได้ในทันที

บริษัทขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่ต้องการ cookie ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ประเภทของ โปรแกรมบราวเซอร์ ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้และอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และระบุตัวตนของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
1.2 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง สําหรับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายใดๆ
1.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย หรือจัดทําสถิติการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการของเว็บไซต์และ
1.4 เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยกับสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท
    รวมทั้งการโฆษณาและจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชั่น ตลอดจนให้คำแนะนำ ติดตาม และตรวจสอบย้อนหลังกรณีเกิดปัญหา
    ในการใช้งานเว็บไซต์ จัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านโดยระบบอัตโนมัติ
    จัดเก็บข้อมูล ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

1.  หมายเลขไอพี (IP Address)
2. ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
3. Cookie ID

หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

2. ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้โดยตรง

2.1 ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์

ก. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ IP address, MAC address, Cookie ID
ข. ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ ได้แก่ cookie เพื่อใช้สําหรับระบุ session ของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน

2.2 เมื่อท่านติดต่อบริษัท ทางบริษัทอาจขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและข้อมูลที่ท่านสอบถามเพื่อจะได้ตอบกลับได้อย่างถูกต้อง
     ทั้งนี้ บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการติดต่อของท่าน

3. ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาสินค้าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฎิบัติตามการใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 เท่านั้น
3.2 บริษัทจะดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของ บริษัท เปิดเผย แสดง หรือทําให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก
     เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน, เป็น กรณีที่กฎหมายกําหนด, เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทําได้ในเวลานั้น,
     เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น, เพื่อ ประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน
     หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล, เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทําสถิติ
3.3 ในบางกรณี บริษัทอาจกําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับจ้าง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการใดๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
     โดยห้ามนําข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่ กําหนดให้ดําเนินการ

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดในนโยบายเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้

5.1 ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่าจะให้ บริษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้
    เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การดําเนินการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องได้รับ
    ความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม
5.2 ท่านมีสิทธิขอดูและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
     ท่านสามารถขอให้ บริษัทเปิดเผย วิธีการได้มาได้ และหากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น
     ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล ระงับ หรือทําให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่ บริษัท ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้
     ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ได้
5.3 ท่านสามารถแจ้งความประสงค์การดําเนินการตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ได้ โดยแจ้งมายัง thanawinit.eng@gmail.com

6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
บริษัท จะอัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลและนำมาใช้งาน

7. กรณี บริษัทแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม
 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามใดๆ ที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 หรือเพื่อให้บริการ หรือเพื่อช่วยดําเนินการตามคําขอของท่านเท่านั้น โดยบุคคลที่สามหมายความรวมถึง

1. บุคคลอื่น ๆ เมื่อมีกฎหมายกําหนดไว้หรือมีความจําเป็นที่จะคุ้มครองบริการของบริษัท เช่น เมื่อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคําสั่งศาลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีอํานาจ
 บังคับให้เปิดเผยข้อมูล ของท่าน นอกจากนี้ ยังอาจมีการขอข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยของชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย
 หรือการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ
2. บุคคลอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือทําตามคําแนะนําของท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้กับบุคคลที่สามเมื่อท่านยินยอมหรือร้องขอต่างหากให้มี
 การแบ่งปันดังกล่าว

8. กรณีเกิดข้อมูลรั่วไหล/ละเมิดข้อมูล
 ในกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหล และ/หรือ เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุและแนวทางการเยียวยาตามสมควรแก่เจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้านับแต่ทราบ ทั้งนีวิธีการแจ้งและข้อยกเว้นใดๆให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทําหน้าที่ควบคุมข้อมูล
 บริษัทกําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบ คําสั่ง รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ภายในที่บริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10. กฎหมายที่ใช้
ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทยมีเขตอำนาจในการพิจรณาข้อพิพากที่เกิดขึ้น