ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการงานตรวจรับรอง ของอาคารและ โรงงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.จุดประสงค์ของงาน
การตรวจสอบ อาคาร โรงงาน หน่วยงานส่วนงานวิศวกรรมมีความประสงค์ต้องการและตรวจสอบทดสอบคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่ติดตั้งอยู่ในบริษัทแห่งนี้ว่ามีสมรรถนะตรงตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานสากลของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหรือไม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของโรงงานต่อไป

2.ขอบเขตของงาน
ขอบเขตงานมีรายละเอียดดังนี้
(1) ทำการบันทึกคุณสมบัติต่าง ๆของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เช่น อัตราการไหล แรงดัน รุ่น ความเร็วรอบตลอดจนคุณสมบัติอื่นฯทีระบุจาก Nameplate
(2) ทำการทดสอบหาอัตราการไหลและแรงดันของปั๊มดับเพลิง ตามขั้นตอนโดยการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 25
(3) เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงกับคุณสมบัติที่ระบุตามมาตรฐาน NFPA 20 (ปั๊มดับเพลิงที่ได้ตามมาตรฐาน UL/FM, NFPA 20,)
(4) จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบ ตรวจสอบ คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

3.ขั้นตอนในการทดสอบ
วิธีการขั้นตอนในการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(1) ตรวจหาตำแหน่งติดตั้ง เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือวัด Flow Meter
(2) ปิดวาล์วไม่ให้น้ำไหลเข้าไปน้ำระบบ เพื่อป้องกันการเสียหายจากการทดสอบ
(3) ปิดวาล์วให้น้ำไหลผ่านเครื่องมือวัดอัตราการไหล
(4) ติดตั้งเครื่องหมายที่ใช้วัดความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อทำการตรวจวัดความเร็วรอบของปั้มดับเพลิง
(5) ตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งานของ Pressure Gauge ที่ท่อด้านดูดและท่อด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ
(6) ทำการเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพื่อทำการทดสอบ ทำการปรับการวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำและตรวจดูอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัดอัตราการไหล โดยให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานที่อัตราการไหล ตามระบุนี้
(6.1) ที่อัตราการไหล 0%of Pump Flow Rate หรือใกล้เคียง และทำการจดบันทึก
- ทำการจดบันทึกค่าอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัด
- ทำการจดบันทึกค่าความดันน้ำของท่อดับเพลิงทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ
- ทำการจดบันทึกค่าความดันน้ำของท่อดับเพลิงทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ
- ทำการจดบันทึกค่าความเร็วรอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
(6.2) ที่อัตราการไหล 100% of Pump Flow Rate หรือใกล้เคียง และทำการจดบันทึก
- ทำการจดบันทึกค่าอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัด
- ทำการจดบันทึกค่าความดันน้ำของท่อดับเพลิงทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ
- ทำการจดบันทึกค่าความดันน้ำของท่อดับเพลิงทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ
- ทำการจดบันทึกค่าความเร็วรอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
(6.3) ที่อัตราการไหล 150% of Pump Flow Rate หรือใกล้เคียง และทำการจดบันทึก
- ทำการจดบันทึกค่าอัตราการไหลของน้ำจากเครื่องมือวัด
- ทำการจดบันทึกค่าความดันน้ำของท่อดับเพลิงทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ
- ทำการจดบันทึกค่าความดันน้ำของท่อดับเพลิงทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ
- ทำการจดบันทึกค่าความเร็วรอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
(7) ตรวจสอบและบันทึกการทำงานของตู้ควบคุมการทำงาน
(8) หยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(9) ปิด – เปิดวาล์วทุกตัวให้อยู่ในสภาวะใช้งานปกติ