บริการงานฝึกอบรม

1.ปั้นจั่น (เครน) ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ ที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักมาก ผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตรายมีความเสี่ยงสูง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในระบบการทำงานต่างๆของปั้นจั่น เช่น การบังคับปั้นจั่น การเคลื่อนย้าย การผูกมัด การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ จีงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นในสถานประกอบกิจการต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ธนวินิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถือเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวและชำนาญงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีวิธีการฝึกอบรมที่เข้าใจง่าย หลากหลายและทันสมัย ทำให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสนุกสนานไม่เกิดการเบื่อหน่าย เป็นไปตามกฎหมายและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

-หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น เหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
-หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดรถ เรือ และปั้นจั่นสูง
-หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ
-หลักสูตรผู้ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
• เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

-หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ข้อ 66 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน
ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้รับการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นตามเงื่อนไขของกฎหมาย
• เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น