ตรวจสอบพลังงานและตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องจักร

เราให้บริการงานตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

หลักเกณฑ์ในการตรวจการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(3) นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(6) การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน